תאונת דרכים כאשר הרכב המזיק עצר לגמרי

שאלה

עמדתי ברמזור אדום ורציתי לפנות שמאלה. הרמזור המיועד לנוסעים ישר התחלף לירוק. נדמה היה לי שהירוק מכוון גם לכיוון נסיעתי, פניתי שמאלה והתנגשתי ברכב שנסע בכיוון הנגדי. בזמן התאונה עצרתי לגמרי. האם אני נחשב כבור ואני פטור מלשלם כי 'בור ולא אדם חמור ולא כלים',[1] או שאני נחשב כאדם המזיק?

 

[1].     בבא קמא כח ע"ב.

תשובה

אפילו אם בלמת לגמרי, עדיין זה נחשב אדם המזיק. בשו"ת 'עטרת דבורה'[1] הביא ראיה שבמקרה זה נחשב אדם המזיק, במשנה בבא קמא[2] איתא:

היה בעל הקורה ראשון ובעל חבית אחרון, נשברה חבית בקורה – פטור בעל הקורה ואם עמד בעל קורה – חייב.

מדוע מחייבים אדם שנשא קורה ועמד במקומו וחברו נתקל בו, הרי ברגע שנעמד, האדם הופך להיות בור? ה'נימוקי יוסף'[3] הסביר ש'היכא דקאי אנפשיה לאו תולדה דבור היא אלא כמאן דאזקיה בידים דמי', כלומר אם האדם עומד במקומו, יש לו דין של אדם המזיק משום שהוא שולט במעשיו, ואדם ייחשב בור רק אם הוא כבר לא שולט במעשיו. מכאן שאפילו אם עצרת לחלוטין, עדיין דינך כאדם המזיק, ואתה חייב.

 

[1].     שו"ת עטרת דבורה, ח"ב חו"מ סי' נב, החל מעמ' 960.

[2].     ב"ק לא ע"ב.

[3].     נימוקי יוסף, דף טו ע"ב מדפי הרי"ף.

משפטי ארץ |