שמירת מזוזות בבית שנמכר

השאלה: שלום וברכה רכשתי דירה בשעטו"מ. כפי הדין, הדייר הקודם השאיר את המזוזות במקומן והתנה עמי שאם אני עושה שיפוצים בדירה ונאלץ להוריד את המזוזות, אני אחזיר לו אותן. הסכמתי, שהרי המזוזות שלו מן הדין. כשהתחילו השיפוצים, הקבלן (שהוא יהודי דתי) דאג להוריד את המזוזות, אך אסף רק 4 מזוזות, והדייר הקודם טוען שהיו 7 מזוזות סך הכל. שאלו את הפועלים (שהם ערבים) והם אמרו שלא ראו עוד מזוזה נוספת. השאלה האם אני חייב בתור בעל הבית לשלם על אבידתם, הרי לא קיבלתי חיוב שמירה עליהן, או שאולי מכיון שהן נמצאות ברשותי, נתחייבתי ממילא. ושאלה שניה, את"ל שאני חייב לשלם, האם אני חייב לשלם מזוזות מהודרות או אינני חייב אלא כשיעור מזוזות פשוטות?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד אב תשפ"ב 13:42

בס"ד כד מנחם אב תשפ"ב


שלום וברכת ד'


אני מבין מהמכתב שאין ויכוח בינכם שהיו שבעה פתחים ובהם שבע מזוזות, וכבודו התחייב להחזיר לבעל הבית את כל שבעת המזוזות שהיו בבית. אלא שכעת נעלמו שלש מזוזות (בגלל הפועלים שהורידו), ועליהם נסובה השאלה.

השאלה היא האם קונה הבית קיבל שמירה על המזוזות. הנה בשו"ע רצ"א סעי' ג פסק שאם הבעלים נתן רשות לחברו להניח פירות בחצרו אינו חייב בשמירתו כיוון שלא קיבל עליו שמירה עד שיאמר שקיבל אחריות שמירה. אולם הש"ך ס"ק ח כתב שאם הכניסו לביתו הרי זה קיבל עליו שמירה בצורה ברורה אפילו לא אמר שמקבל שמירה, עצם זה שהוא מרשה לבעל הבית הראשון להניח המזוזה ברשותו עד שיעשה שיפוץ הרי זה כבר קבלת שמירה. ועיין סי' שצח סעיף ה שהביא זאת כמחלוקת אבל בבית לכו"ע הוי חיוב שמירה אפילו שלא אמר שמקבל זאת כשמירה.(עיין ט"ז ס" שצח סעי' ה). ועיין בנתיבות (ביאורים) שהסביר שהמכניס לביתו הוי כקבלת שמירה

על כן נראה בנידון דידן שיש כאן קבלת שמירה על המזוזות שהם בבית הקונה. ומכיוון שכך צריך להחזיר לו את שווי המזוזות שהורדו ולא יכול לתת לו שווי מזוזות פחותות, כיוון שקיבל עליו שמירתן הרי חייב בשוויין.


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp