דרישת תוספת תשלום מצד קבלן

השאלה:

חתמנו על חוזה לשיפוץ המרפסת, ולאחר שבירת הקיר, הקבלן דרש תוספת תשלום מעבר למה שסוכם בחוזה. הסיבה לכך היא שהתקבלה חוות דעת של מהנדס הטוענת שאין תמיכה מספקת בקירות המרפסת, וצריך לבנות קורת תמיכה שלא הייתה בסיכום הראשוני. אני טוען שזה עניין שלו, והיה עליו לחשוב על כך מראש. הקבלן לעומת זאת טוען שבחוזה כתוב שרק הפעולות המפורטות בו כלולות במחיר, ואין אזכור לקורה. כמו כן הוא הזכיר לי שבשיחתנו בעל פה הוא העלה את האפשרות שבמהלך העבודה תהיינה 'הפתעות', והן לא כלולות במחיר, אך זה נאמר בשיחה לפני החוזה, ולכן לדעתי זה לא מחייב.

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 137 (תשפ"ג), עמ' 31

בדרך כלל שטר החתום על ידי הצדדים הוא המחייב, ועליו אי אפשר להוסיף. במקרה זה בחוזה מופיע סעיף הקובע כי רק הדברים המפורטים בו כלולים במחיר, לכן במקרה זה ההבהרה המפורשת שנאמרה בעל פה אינה עומדת בניגוד למילה הכתובה, ועל כן צודק הקבלן שיש לתמחר את בניית הקורה בנפרד.[1]

 

[1].    כך משתמע משו"ת גינת ורדים, חו"מ כלל ג סי' טו.

toraland whatsapp