חליפין עם שטר כסף או תלוש של 'רמי לוי'

השאלה:

האם מותר לעשות קניין חליפין עם תלוש של 'רמי לוי' או עם שטר כסף?

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 140 עמ' 27

ה'שלחן ערוך' (חו"מ סי' קצה סעי' ב) פסק:

אין קונים אלא בכלי, ואף על פי שאין בו שוה פרוטה, (ובלבד שיהא עשוי מדבר חשוב, לאפוקי כלי העשוי מגללי בקר). ואין קונים בדבר שאסור בהנאה, ולא בפירות, ולא במטבע.

האחרונים הכריעו שלשטרות הכסף בזמננו יש דין 'מטבע',[1] ואם כן לא ניתן לעשות בהם קניין חליפין. יש לדון אם תלוש של 'רמי לוי' נחשב כשטר או ככסף,[2] אולם לעניין חליפין בין אף אם נחשיבו כשטר אי אפשר לעשות בו קניין חליפין,[3] מכיוון ששטר אינו נחשב כלי הראוי לחליפין.

 [1].    ראה: שו"ת חתם סופר, יו"ד סי' קלד; חזון איש, חו"מ טז כד-כו.

[2].    ראה דיון דומה בדברי הרב יעקב הילדסהיים, אמונת עתיך 122 (שבט תשע"ט), עמ' 121-115.

[3].    בעניין שטר ראה: רשב"א, קידושין כח ע"ב; קצות החושן, סי לט ס"ק ח; נתיבות המשפט, סי' לט ס"ק יז.

toraland whatsapp