מטבע מזויף

השאלה: שלום כבוד הרב יש לי עשר שח מזוייף, האם מותר להעבירו הלאה, שהרי המטבע עוברת מאחד לשני. הגמרא (ב"ק צז ב) אומרת שמטבע שפסלתו מלכות, היו משתמשים בו בצנעה, ולכן שמואל (שהלכה כמות בדיני) אומר המלוה את חבירו על המטבע ונפסלה המטבע, יכול לומר לו לך הוציאו במישן, והגמרא ממשיכה: אמר רב נחמן מסתברא מילתיה דשמואל דאית ליה אורחא למיזל למישן אבל לית ליה אורחא לא, וכו' אלא כי אמר שמואל כשמלכיות מקפידות זו על זו, היכי מצי ממטי להו דממטי לה ע''י הדחק דלא בחשי ואי משכחי קפדי". מוכח שמטבע שאפשר להוציאה ע"י הדחק, אפשר לפרוע אתה, וגם כאן המטבע עוברת מיד ליד, ולא בודקים. וכן בגמרא (ב"ק צז א) "ואי אשמועינן פסלתו מדינה משום דלא סגי ליה לא בצנעא ולא בפרהסיא אבל פסלתו מלכות דסגי ליה בצנעא", מוכח שנהגו להשתמש במטבע שפסלתו מלכות בצענא. תודה

התשובה

מכון משפט לעם | ד' סיון תשפ"ב 10:45

אסור להחזיק במטבע זה וצריך להשמיד אותו, מחשש שישמש בעתיד את הרמאים. דין זה מופיע בגמרא (בבא מציעא נב ע"א) לגבי מטבע שנראה מבחוץ כבעל ערך רגיל, אך באמת ערכו שונה עקב שחיקה במשקל המטבע; וזו לשון הגמרא:

כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה? בסלע עד שקל, בדינר עד רובע. פחות מכן איסר - אסור.  הרי זה לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרם ולא להרג, מפני שמרמין בה את אחרים, אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו.

ההוראה של הגמרא היא חד משמעית: לנקוב את המטבע ולהשתמש בו רק בתור שרשרת לצוואר. הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך ללא חולק.[1]

נוסף על כך, לפי חוקי המדינה אסור להחזיק מטבע מזויף, ומי שמחזיק ביודעין מטבע מזויף, עובר עברה פלילית, 'הרוכש או מקבל או מחזיק או שומר שטר הנחזה כשטר כסף בידעו שהשטר זויף או שונה' (עונשין תשכ"ו א/349). 

אומנם בשאלתך העלת צד  לומר שאם הזיוף נעשה היטב, וקשה לעמוד על כך שהמטבע אינו תקין, אזי במטבע זה כוח הקנייה קיים, ועל מקרה כזה לא נפסק בשולחן ערוך שצריך לנוקבו.

אולם נראה שטענה זו דחויה משתי פנים. ראשית, יש לפקפק בכך מבחינת המציאות, שכן אולי בעין מקצועית הזיוף כן ניכר, ויהיו לא מעט מקרים שבהם תתעורר שאלה, וממילא יש בעיה של מקח טעות ואיסור גנבת דעת.

שנית, ודאי החוק אוסר כל שימוש במטבע מזויף, ויש לחוק תוקף הלכתי, בייחוד במטבעות שלנו היום. המטבעות היום אינם שווים לפי החומר שממנו הם עשויים (בניגוד לימי חז"ל שהחומר של המטבע קבע את ערכו), אלא כוחם נסמך על הערבות שנותן השלטון בכל מדינה למטבע המקומי שלו.

לאור זאת, בוודאי שיש תוקף הלכתי להחלטת השלטון לפסול מטבע מזויף, גם אם הציבור משתמש בו בלא יודעין (וללא קשר להלכה של 'דינא דמלכותא דינא').

כל זה נכון רק לגבי מטבע מזויף שהתגלה לאחר זמן ואין האדם יודע מהיכן התגלגל אליו. הוא אינו יכול להשיבו למוכר, ומעוניין לצרף את המטבע למעגל המסחר. כלפי אדם זה ישנה דרישה הלכתית וחוקית להשמיד את המטבע.


[1] שו"ע, חו"מ הלכות אונאה סי' רכז סעי' יח.

toraland whatsapp