בלעדיות בתיווך

השאלה:

התחייבתי בחתימת ידי למתווך על מכירת הדירה בבלעדיות. הוא הביא ארבעה אנשים לראות את הדירה, ואף אחד לא רצה לקנות אותה. לבסוף השוכר שגר בבית הביא חבר שלו שמעוניין לרכוש את הדירה. המתווך טוען שעליי להמתין עד שהוא ימצא רוכש אחר, כדי שייהנה מדמי תיווך. לחלופין הוא טוען שגם הרוכש הנוכחי צריך לשלם לו תיווך. האם הוא צודק?

התשובה

הרב אריאל בראלי |

המתווך אינו זכאי לתשלום על עסקה שהתבצעה ללא מעורבות שלו, ואף שטרח לפרסם, משום שהוא לא הגיע לכלל תוצאה,[1] כפי שכתב המרדכי: [2]

נשאלתי עסק ראובן שטען על שמעון השכרתני לילך עד קלוני"א להשתדל בשביל זיווג אחותך... פטור שמעון לגמרי כי כמה שדכנים יגעים לריק ומוציאים הרבה ואינם מצליחין ומפסידין טורחם ויציאותם.[3]

 על כן במקרה הנוכחי אין לו בסיס לתבוע מהקונה דמי תיווך כאשר הוא לא היה גורם יעיל בעסקה. לגבי הדרישה להמתין עד שהוא ימצא קונה חדש, אין זה כלול בהתחייבות ל'בלעדיות'. הפרשנות לביטוי זה היא על פי מנהג המדינה, ומבחינה משפטית הכוונה רק לכך שבעל הדירה אינו זכאי לפרסם את הדירה אלא באמצעות המתווך, אך אין בכך התחייבות למכור רק דרך המתווך.[4] לכן למעשה אפשר להתקדם עם העסקה הנוכחית.

 

 

[1].     שכרו של מתווך נידון בהלכה בהקשר של דמי שדכנות, עיין רמ"א, חו"מ סי' קפה סעי' א. פעמים שיש לחייב גם מדין יורד לשדה חברו (בבא מציעא קא ע"א). להרחבה עיין בספר 'דיני מתווך במשפט העברי', עמ' 15.

[2].     מרדכי, ב"ק פ"ט סי' קעג.

[3].     זאת לעומת פועל אשר ייטול שכרו גם בלא הגעת העִסקה לידי גמר, וכפי שנפסק בשו"ע, חו"מ סי' שלה סעי' ב: 'השוכר את הפועל להביא לו שליחות ממקום למקום והלך ולא מצא שם מה שיביא, נותן לו שכרו משלם'.

[4].     למשל – פסיקת בית המשפט השלום ת"א 112150/99: 'דרישותיה של התובעת, כי הנתבעים ישלמו לידה דמי תיווך למרות שלא היתה מעורבת כלל בהתקשרות העיסקה, אינן עומדות. הסכם הבלעדיות, עליו החתימה את הנתבעים, בטל ונסוג מול הוראות המחוקק'.

toraland whatsapp