אחריות שכן על עקירת עץ מפריע

השאלה:

אני גרה בבניין משותף בקומה שלישית. השכן בקומת הקרקע נטע עצים בחצרו לפני כמה שנים, ואחד העצים מגיע כיום לתוך חלונות ביתי. העצים הם מטרד קבוע, הם חוסמים את חדירת האוויר והאור וכן מביאים יתושים ושאר מעופפים. בעל העצים טוען שהעצים מנעימים לו ומצלים על חצרו, ואף על פי כן הוא מוכן להרשות לי לגזום את העץ על חשבוני. שאלתי היא מי אמור לממן הוצאה זו?

התשובה

מכון משפטי ארץ | שבט תשע"ה

אם יש אילן המזיק את השכן, מותר לניזק לקצוץ את האילן, אך ההוצאות עליו, היות ועל הניזק להרחיק עצמו. וכך נפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' קנה סעי' כו, כח):

מי שהיה אילן חבירו נוטה לתוך שדהו, קוצץ... את כל הנוטה עד שיהיה שקול כנגד המצר... ראובן יש לו תאנה והנוף (פי' חלק האילן שעל הארץ היינו נופו של אילן) נוטה על עלייתו של לוי ומעכבו מלהטיח גגו, יכול לוי לקוץ הנוף המעכבו.

יש לציין שאם מדובר בעץ פרי, יש למעט בקציצה עד כמה שאפשר, ועדיף לעשותה על ידי גוי, היות ויש בזה חשש איסור וחשש סכנה.[1][1]. ראה פתחי תשובה, חו"מ סי' קנד ס"ק יא; ושו"ת חלקת יעקב, חו"מ סי' י.

toraland whatsapp