שוכר שילם על המזוזות וכשיוצא המשכיר מסרב לפצותו

השאלה:

| שכרתי בית ללא מזוזות ונאלצתי לשלם עליהן, עכשיו הסתיים החוזה והמשכיר אינו מוכן לשלם עליהן וטוען שיש לי איסור להוריד אותן, מה ניתן לעשות?

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 141 (תשפ"ד), עמ' 24

מצוות מזוזה מוטלת על מי שגר בבית,[1] לכן על השוכר לרכוש את המזוזות.[2]
כמו כן אסור להסיר מזוזה ולהשאיר את הבית ללא שמירה ובכך לגרום נזק בעקיפין למי שיגור שם.  אולם, הלכה זו אינה באה לקבוע את הבעלות על המזוזות, ועל כן אין השוכר מחויב לתת את המזוזות במתנה למשכיר, והוא רשאי לדרוש תשלום עבורן.
[3]
אם המשכיר מנצל הלכה זו – מצד אחד לא מוכן לשלם על המזוזות אשר רכש השוכר, ומצד שני לא מסכים לשים מזוזות במקום המזוזות של השוכר, יכול השוכר לקזז דמיהן מדמי השכירות.
[4] ובשעת הדחק כאשר השוכר דל אמצעים ואין לו דרך לקזז דמי המזוזות מן השכירות, יכול הוא לסמוך על מי שמתיר להוריד את המזוזות לבדיקה ואז לקחת אותן למקום אחר,[5] ובכל מקרה עדיף להשאיר לפחות מזוזה אחת בפתח הבית המושכר.[1].    שו"ע, יו"ד סי' רצא סעי' ב.

[2].    מומלץ להגיע להסכמה מראש עם המשכיר שישתתף ברכישה על מנת שיישארו המזוזות בבית.

[3].    רמ"א שם.

[4].    שו"ת מנחת יצחק, ח"ט סי' קו.

[5].    שו"ת חלקת יעקב, יו"ד סי' קס, עפ"י ברכי יוסף.

toraland whatsapp