היתר פנייה לערכאות לנתבע שתובעים אותו בבית משפט

השאלה:

מתווך שעובד איתי באותו משרד מתווכים טוען שעליי לשלם לו 50 אחוזים מדמי תיווך שקיבלתי מעסקה מסוימת. הוא תובע אותי בבית משפט. האם עליי לקבל מבית הדין היתר פנייה לערכאות? אם לא, וזכיתי בבית המשפט, האם מותר לי ליהנות מהסכום שניתן לי, או עליי לקבל היתר מבית דין?

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 135 (תשפ"ב), עמ' 41

הנתבע בערכאות יכול לדון ללא קבלת היתר מבית דין, כפי שכתב שו"ת 'כנסת יחזקאל':[1] 'אמנם לבטל אשר עשה השני שלא כדין בערכאות, פשיטא שאין צריך ליטול רשות בית דין כלל'. נראה שהסיבה היא שאיסור פנייה לערכאות נובע מציווי התורה: 'אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים',[2] והציווי מוטל על התובע, שהוא זה ששם את הדין לפני השופט ולא הנתבע. זאת ועוד, הנתבע הלוא אנוס לבוא ולהתדיין בפני הערכאות, ואין משמעות להיתר להיות אנוס.[3] אם הערכאות יזכו אותך בכסף כגון הוצאות משפט, אתה יכול לקבל כסף זה.[4]

 

[1].    כנסת יחזקאל, סי' צז, הובא על ידי מטה שמעון, חו"מ סי' כו; הגהות הטור אות ד, הלכה פסוקה סי' כו הערה 63.

[2].    גיטין פח ע"ב.

[3].    אומנם ראו כסף הקודשים, סי' כו, ממנו משמע שלכתחילה הנתבע צריך לקבל היתר, וצ"ע.

[4].    שו"ת משנה הלכות, ח"ב סי' שצא.

toraland whatsapp