תשלום על הזמנת טכנאי גז

השאלה:

בביתי הרחתי ריח חריף של גז, והזמנתי טכנאי גז באופן מיידי. הוא גילה שיש דליפה מהבלון של השכן, ועל כן הוא סגר את הברז שלו. השכן לא היה בבית. ביקשתי מהשכן להשתתף בעלות הטכנאי, אך הוא מסרב לכך, כי לא דיברתי איתו מראש, ובכל מקרה הוא משלם על תיקון ברז.

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 30

אין לחייב את השכן לשלם מדין מזיק (ממון המזיק), מכיוון שהשכן לא ידע ולא פשע בכך, והרי זה לכל היותר ממון המזיק באונס ופטור. אולם השכן צריך לשלם על ההנאה שקיבל – הטכנאי גילה את מקור הבעיה ועצר את הדליפה המסוכנת. כל זה נכון בהנחה שהזמנת הטכנאי הייתה עבור כל השכנים. ואולם אם ההזמנה הייתה רק כדי לעזור לעצמך, אזי לא ניתן לחייב את השכן, כי התשלום לא היה עבורו, ואם כן ההנאה שלו היא צדדית, ולא ניתן לדרוש עבורה תשלום.[1]

 

[1].    כך עולה מדברי הרמ"א בשולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסד סעיף ד: 'מי שהציל ספריו וספרי חבירו, אם לא הוצרך להרבות הוצאות בשביל חבירו, אין חבירו חייב לשלם לו כלום. ונ"ל דווקא שירד תחלה להציל שלו, אלא שהציל גם כן של חבירו עמו. אבל אם ירד על דעת שניהן, חייב ליתן לו מה שנהנה, מאחר שהציל של חבירו'. וכתב שם נתיבות המשפט (באורים, ד): 'כל המהנה סתם אדעתא דתשלומין הוא, כיון דבלתי אפשרי להינצל בלתי הוצאות כאלו, משו"ה חייב בכל הוצאות'.

toraland whatsapp