מטפחת שאבדה בדואר

השאלה:

אישה רכשה אצלי מטפחת ואחר כך התחרטה וביקשה להחזירה ולקבל זיכוי כספי. סיכמנו שהיא תשלח אותה בדואר, וברגע שהיא עשתה כן החזרתי לה את הכסף. המטפחת לא הגיעה עד היום. האם ההפסד הוא שלי? אני רוצה לציין שבמקרה הפוך אני שולחת על חשבוני מטפחת חדשה.

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 29

נאמר במשנה (בבא מציעא פ"ח מ"ג) שכאשר אדם שולח חפץ על פי בקשת חברו, האחריות  לחפץ מוטלת על מי שיזם את המשלוח. לכן, כאשר מדובר על מכירת מוצר ואת מציעה ללקוח את האפשרות של משלוח בדואר, אזי ההפסד הוא שלך. אולם כאשר הלקוח רוצה להחזיר את המוצר והוא מציע לשלוח בדואר, האחריות על המוצר עדיין שלו. מסתבר שהסכמת להקל על הלקוחה שלא תצטרך להביא את המטפחת בעצמה לחנות, אך לא התכוונת למשמעות של קבלת אחריות[1] על אובדן המוצר.[2] כל זה מהדין, אולם אם יוכח שיש מנהג ידוע אצל הסוחרים לקבל תמיד אחריות על מוצר עד שהוא מגיע ליעדו (גם כאשר הלקוח ביקש לשלוח בדואר), וכן לחייב תמיד את הלקוח על מוצר שנשלח חזרה ולא הגיע ליעדו, מנהג הסוחרים גובר על ההלכה.[3]

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' קכא סעי' א.

[2].    עי' נתיבות המשפט, סי' קעו ס"ק מג, אך עי' הרב יעקב הילדסהיים, 'קניין באמצעות אנשי ההובלה' אמונת עתיך 106 (תשע"ה), עמ' 135–141. .

[3].    ירושלמי ב"מ פ"ז ה"א: 'אמר רב הושעיה זאת אומרת המנהג מבטל את ההלכה'.

toraland whatsapp