נזק של שכנים לסאפ מושאל

השאלה:

בעלי שאל סאפ (סוג של גלשן מים), שמר עליו מכל משמר, העמיד אותו וקשר אותו היטב. בראש השנה שעבר הנכדים של השכנים באו להתארח, והם שחררו את החבל, דחפו את הסאפ ארצה, והוא נחבל וניזוק. הבעלים אינו מוכן לקחת אותו בצורה הזו, אפילו שתוקן, ודורש את הסכום שבו הוא רכש אותו. מה הדין?

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 26

א. תשלום השואל – בגמרא בבא מציעא[1] נאמר ששואל חייב באונס, אפילו אם מדובר על אונס גמור, ואפילו אם הבהמה מתה. לכן אפילו אם השומר שמר כראוי, עליו להחזיר את הסאפ שלם, או לחלופין לשלם עבורו.

ב. תשלום הנכדים – אם הנכדים קטנים – מתחת לגיל בר מצווה, יש לדון אם לחייבם. מצד אחד, 'חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה החובל בהן חייב והם שחבלו באחרים פטורין',[2] ואם כן הקטן פטור. אומנם מצד שני יש המחייבים את אביהם לשלם אם הזיקו בחפצים של האבא מדין אש או מדין חינוך,[3] או את הקטן לשלם אחרי שיגדל.[4] לפי תיאור המקרה מדובר על נזק במזיד, ולכן יש יותר מקום לחייב את האב בתשלום, לפחות בתשלום חלקי כפי שומת בית הדין.

ג. גובה התשלום – המזיק אינו חייב לקנות לניזוק חפץ חדש, אלא צריך להחזיר אותו לרמת השימוש הקודם. אם התיקון החזיר את המצב לקדמותו – עליו להסתפק בתיקון. אם לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו בתיקון, עליו לשלם על סאפ משומש, ואם לא מצוי סאפ משומש בשוק – עליו לשלם על סאפ חדש ולהוריד את הסכום של הבלאי.

 

[1].    ב"מ צד ע"ב.

[2].    ב"ק פ"ח מ"ד.

[3].    ראה הרב זלמן נחמיה גולדגברג, 'קטן שהזיק במשחק בכדור', תחומין יח עמ' 48–51.

[4].    עי' במאמרו של הרב נתן חי, 'נזקי קטן ואחריות ההורים', תחומין לד, עמ' 281–286.

toraland whatsapp