פיצוי על נזק לרכב שנגרם מדוקרנים

השאלה:

יצאתי עם הרכב בבוקר לאחר שבלילה היו עבודות בכביש והתקינו פס האטה ודוקרנים ביציאה מהיישוב. נסעתי במהירות רגילה, וכשהרכב עבר את פס ההאטה הוא נחת ישר על הדוקרנים וקיבל מכה חזקה מלמטה, ואז החלה נזילת שמן, ובמוסך התברר שמדובר בנזק גדול. מזכיר היישוב מודה בעובדות הללו אלא שמעלה ספק לגבי המהירות שבה נסעתי, שהרי לרכבים אחרים לא נגרם נזק, אולם אני הבאתי  חוות דעת מקצועית שהנזק לא נגרם ממהירות מופרזת.

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 141 (תשפ"ד), עמ' 25

מדובר על בור ברשות הרבים וההלכה היא שפטור על נזק הנגרם לכלים (כל דבר שאינו בעל חיים([1] וכפי שנפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' תי סעי' כא):

נפלו כלים בבור והוזקו או נשתברו, פטור, שנא': ונפל שמה שור או חמור (שמות כא, לג), שור ולא אדם, חמור ולא כלים... 

על כן גם אם נקבל את חוות הדעת האומרת שנסעת במהירות סבירה, עדיין אין לחייב את היישוב שהרי הרכב נחשב 'כלי'. עם כל זאת, נראה כי היישוב צריך לפצות אותך לפחות בחצי מהנזק משתי סיבות, הן מצד החיוב לצאת ידי שמיים גם בכלים, כפי שכתב 'ברכת שמואל',[2] והן מההיבט החוקי. במקרה זה יש להתחשב בחוק כי המדינה מממנת את תיקון הכבישים, המימון ניתן על דעת כן שהיישוב עומד בכללים ובחוקים שהמדינה קובעת. בין השאר המדינה מטילה אחריות ממונית על הרשות בכל מה שנוגע לפגיעה שנגרמה עקב העבודות. לסיכום, אם אכן יוכח שהנזק נגרם בעקבות עבודות בכביש, על היישוב לפצות את התושב בחצי מסכום התיקון.

 [1].    תוס', בבא קמא י ע"א ד"ה שייר טמון.

[2].    ברכת שמואל, בבא קמא סי' ב.

toraland whatsapp