תביעה על השמצות

השאלה:

אני בעל קורא קבוע בבית הכנסת, לצערי הרב, מתפלל חדש החל להשמיץ אותי בפני הציבור ולטעון שהקריאה אינה מדויקת ולא יוצאים בה ידי חובה. ברצוני לתבוע אותו לדין תורה, כי יש לי ראיות למכביר – הקלטות ומסרונים – השאלה האם בית דין יכול לתת מענה להשמצות, או שבלית ברירה אתבע אותו בבית משפט?

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 141 (תשפ"ד), עמ' 24

המקום לבירור סכסוכים מכל סוג הוא בית הדין. הדיינים ישמעו את שני הצדדים ורק אז יקבלו החלטה. ואם לדעתם אכן היו השמצות יכולים הדיינים להפציר בו שיפסיק כי מדובר על עוון חמור, וכפי שכתב ה'שלחן ערוך' (חו"מ סי' תכ סעי' לט):

אף על פי שהמבייש בדברים אינו בר תשלומין, עון גדול הוא; ואין המחרף ומגדף לעם ומביישן אלא שוטה רשע וגס רוח. וכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים, אין לו חלק לעולם הבא.

אם הנתבע לא ישמע לדבריהם, יכולים הדיינים לחייב אותו לפצות אותך על מנת לעצור תופעות כאלו. כפי שכתב הרמב"ם (הל' חובל פ"ג ה"ה): 'ויש לבית דין לגדור בדבר בכל מקום ובכל זמן כמו שיראו'.[1][1].    עיין תרומת הדשן, סי' שז: 'מ"מ אם רצו הב"ד וקנסו כדי לעשות גדר וסייג ולסכור פי דוברי שקר ומוציאי ש"ר הרשות בידם, כפי מה שנראה להם צורך לפי הענין'.

toraland whatsapp