איסור על אכילת תולעים

שאלה

למה צריך לבדוק האם יש תולעים בפירות יבשים . מניין גוזרים
שאין לאכול תולעים (מה הדין לגבי תפוח שמצאנו בו תוך כדי אכילה חצי תולעת ?)

 

 

תשובה

בפרות יבשים יש חשש לתולעים לכן צריך לבדוק אם יש תולעים כדי
שלא לאכול אותם. האוכלם במזיד חייב מלקות. ואין זה איסור מדברי
חכמים אלא לאו מן התורה, ועל כן צריך להזהר מאד מלאוכלם.
מי שמצא תוך כדי אכילת תפוח חצי תולעת, צריך לזורקה, ולקלוף את
חלקי התפוח שנמרחו מהתולעת שנחתכה, ויכול לאכול את שאר
התפוח. לגבי הסכין בו חתך את התולעת צריך לנעצה בקרקע קשה
עשר פעמים.

מסכת מכות דף ט"ז ע"ב; רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב; מהרי"ל (מנהגים) הל' איסור והיתר; שו"ע יו"ד סי' פד; קיצור שו"ע סי' מו סעיף מב.

 

 

הרב יעקב אריאל |