דין בריה שנתרסקה או נימוחה

שאלה

כתוב לגבי בריה, שאם היא נימוחה או נתרסקה או ניטל ממנה איבר, אזי זה כבר לא בריה [ערוך השולחן]. מה ההבדל בין נתרסקה ובין נימוחה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

עיין בשפ"ד (יו"ד סי' ק ס"ק ו ד"ה וכן צריך) שכתב שנתרסק היינו בבישול, ואילו נימוח פרושו שהוא שלם אבל איבד את צורתו (עיין יו"ד קא סעי' ו). נחלקו האחרונים בשאלת הנימוח האם מיעוך שלא מחתך אברים וחלקים האם יש לו עוד דין בריה. נראה שלדעה זו (ערוך השלחן) נימוח ג"כ איננו בריה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |