למה לאסור תולעים

שאלה

רציתי לשאול למה חייבים לבדוק עלים מפני תולעים, הרי קי"ל שדבר שאינו מתכוון שרי והכא הרי לא מתכוון ולא אכפת לא כלל מהחרקים הקטנים והזעירים (אדרבה הוא נגעל מהם ושוטף מעט על מנת להסירם). הרי הוא רק רוצה לאכול עלים והוי הנאה הבאה לאדם בעל כרחו ושאינו מתכוון קי"ל ששרי (פסחים כו) א"כ למה אסור?

תשובה

אפשר להוסיף ולשאול שהוא לא רק לא מתכוון אלא הוא גם מתעסק באכילת הירק ודרך אגב גם אוכל חרקים. אולם חז"ל הדריכו אותנו שבכל דבר שאתה יודע שיש חרקים (כשם שדבר שאתה יודע שיש טריפות) חלה עליך חובת בדיקה.

התורה ציוותה בדיקה בדבר שהרוב נגוע, וחכמים הוסיפו שאפילו אם רק מיעוט המצוי של הדבר נגוע חלה עליו חובת בדיקה, כפי שעשו בדיקה בריאות למרות שאין רוב טריפות אלא מיעוט המצוי של נגועות. חובת הבדיקה בחלק מהגידולים הירוקים היא מדאורייתא שהרוב נגוע, ויתכן שבקטניות החובה היא רק מדרבנן לבדוק (עיין רשב"א חולין יא, וכך נפסק בשו"ע סי' פד סעי' ח, עייש).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |