דרגות חומר במאכלות אסורים (מהשך משאלה קודמת)

שאלה

הרב הסביר שלא הכל נמדד רק בקנה מידה של חומרת העונש. ולכן ניתן להתיר לאכול חלב ודם מפני פיקוח נפש ולא חזיר הקל יותר. האם כמו"כ אם חולה יצטרך מפני פיקוח נפש לחלל שבת או יו"כ, נתיר לחולה לחלל שבת? האם ישנם תחומים הלכתיים נוספים בהם רב יכול להשתמש בכלל זה?

תשובה

 

הפוסקים אמרו זאת על בעיה המתעוררת בשבת. כגון חולה שיש לפניו נבלה ובהמה חיה, האם עדיף לשחוט את הבהמה ולעבור עבירה חמורה של שבת, או לאכול נבלה שהיא קלה יותר אלא שעוברים בה על כל כזית וכזית.
בין היתר נאמרה הסברה שעדיף לשחוט (בהמה חיה), למרות העברה החמורה, בגלל החשש שהחולה לא יהיה מסוגל לאכול נבלה (עין שו"ע סי' שכ"ח סי"ד ובמשנ"ב שם ס"ק לט' בשם הרא"ש).
יישום עקרון זה מחייב שיקול עניני ונקודתי בכל מקרה ומקרה ולא ניתן להגדיר אותו בהכללות כוללות.

 

הרב יעקב אריאל |