אכילת דגים בחלב

שאלה

האם מותר לאכול דגים עם חלב או עם גבינה?

תשובה

הזכיר דין זה הלבוש (יו"ד סי' פז) מחמת סכנה והוא שנוי במחלוקת
גדולה. רוב האחרונים (ש"ך יו"ד פז,ה; ט"ז, ב"ש, אליה רבה )
כתבו שהיא טעות ולא חוששים לכך והם מבשלים ואוכלים דבר יום
ביומו. אמנם בפתחי תשובה הזכיר מספר אחרונים שחששו לסכנה. ויש
שחילקו בין חלב לגבינה וחמאה.ומכיוןשימינו לא ידועה כל סכנה בחלב
ודגים מעיקר הדין אין צורך לחשוש לכך.

 

הרב יעקב אריאל |