בורקס שנאפה בתנור בשרי

שאלה

אפו בתנור בו זמנית בורקס תפ"א ובתבנית אחרת באותו זמן בשר,
האם צריך לשמור מאכילת הבורקס שששעות עד אכיל גבינה
ומוצרי חלב או אי"צ בכך ודי בקינוח הפה.

תשובה

לכתחילה מחמירים באפיה בתנור אפילו בכלים נפרדים משום דריחא
מילתא (עי' סי' קח ס"א שו"ע ורמ"א). אולם נראה שבמקרה זה מותר
לאכול אחריו גבינה וחלב משום שכתב הש"ך שאוכל פרוה שנתבשל
בכלי שנתבשל בו בשר מותר לאכלו עם חלב עי' סי' פט ס"ג וש"ך
ס"ק יט, וכש"כ אחרי אכילתו לאכול מאכלי חלב. ועי' בפתחי תשובה
ס"ק ז שדן שגם אם יש בו יותר מכדי ביטול בששים, מותר לאכול
אחריו חלב. וע"כ בריח (בתנאי שלא זב שומן לתוך הבורקס) ודאי
שניתן להקל ולהתיר אכילת גבינה וכד' אחריו.

 

 

הרב יעקב אריאל |