בשר לא חלק

שאלה

לכבוד הרב
הרב פוסק שגם למי שאוכל רק חלק מותר לאכול שיפוד חלק
שצולים אותו על שיפוד שלפני כן צלו עליו לא חלק כיוון שזה לא טרף.
וכן יש פוסקים שבשר לא חלק לא אוסר את הכלים.
ואני שואל מדוע? הרי זה מחלוקת המחבר והרמ"א סימן ל"ט.
אם הלכה כמחבר, אז הבשר טרף ואם הלכה כרמ"א הבשר כשר.

וראה את דברי הרשב"א והרשב"ץ על בשר לא חלק "כמאכיל
טריפות לישראל".

תשובה

כיון שחלק מעם ישראל אינו פוסק כן, אלא לגביו זה בשר כשר בחשבון
הכולל אין זה טרף. ואדם יכול להחמיר על עצמו אבל אין הוא יכול
להחמיר על כל ישראל.

 

 

הרב יעקב אריאל |