טבילת אריזות איחסון

שאלה

שלום ותודה מראש האם ניתן להשתמש בקופסאות זכוכית של קפה לאחר שהתרוקנו או שדורש טבילה

תשובה

שלום וברכה

בשאלה זו נחלקו הפוסקים.

בהערות לשמירת שבת כהלכתה פ"ט הערה מ"ג כתב בשם הגרש"ז אויערבאך שבכדי לעשות שימוש חוזר באריזות אלו יש לטובלן קודם לכן.

לעומת זאת בשו"ת ציץ אליעזר ח"ח כ"ו, כתב שהם פטורים מטבילה שמכיון שהרוב לא משתמשים בכלים אלו שוב, ואין המיעוט יכול לקבוע עליהם שם כלי. וכן שמענו בשם הגר"מ אליהו וכך גם דעת הרב אליקים לבנון. ובשו"ת אג"מ יו"ד ח"ב מ' כתב, שכאשר היהודי מוריק את המאכל מהכלי הוא מחשיבו לכלי – ונחשב ככלי שעשאו יהודי. ועיין עוד בשו"ת מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סי' ה ס"ק קלו. שו"ת שרידי אש יו"ד סי' כט, שו"ת יחוה דעת ח"ד מ"ד.

מכון כושרות | י"ג כסלו תשע"ח 13:52