טבילת כלים באמצעות קטן

שאלה

האם מותר לילד מתחת גיל מצוות להטביל כלים?

תשובה

כלים נחשבים כטבולים גם אם נפלו מעצמם למקווה ולא נעשה בהם מעשה טבילה מכוון. ממילא, כל אדם יכול לבצע את טבילת הכלים, אפילו גוי ואפילו קטן[1].

אמנם, כאשר הכלי עשוי מאחד מסוגי המתכות וחיוב טבילתו הוא מן התורה - אף על פי שמותר לקטן לטבול אותו, הוא אינו נאמן להעיד שטבל את הכלים. לכן, אין לשלוח קטן עד גיל 13 או קטנה עד גיל 12 (גם אם הם בוגרים מאוד) לבדם לטבול כלי מתכת. כלי זכוכית הם יכולים לטבול לבדם (אחר נקיטת אמצעי זהירות מחששות שבירת הכלים וטביעה במי המקוה), מפני שחיוב טבילתם הוא מדברי חכמים[2].


[1] רמ"א יו"ד קכ י"ד, ט"ז ס"ק ט"ז.

[2] גר"א שם ס"ק ל"ו. וכן בחידושי רע"א שם. וכן דעת מו"ר הרה"ג אליקים לבנון למעשה. ועיין בפתחי תשובה שם ס"ק י"ד שהביא מהפרמ"ג לאסור כיון דאיתחזק איסורא, ובדרכי תשובה שם ס"ק ס"ג שהביא דעות אחרונים נוספים האוסרים.

מכון כושרות | כ"ד אדר תשע"ח 16:21