קפה ללא השגחת כשרות

שאלה

בתחנות דלק אין תעודת כשרות. האם אפשר לקנות קפה ממכונת קפה שמוצבת בתחנת דלק? נוסף על כך, פעמים רבות המתדלק הוא ערבי, ולא ברור אם יהודי הפעיל את המכונה. האם הפעלת המכונה על ידי ערבי נחשבת  ל'בישולי עכו"ם'?

תשובה

לכתחילה ודאי שאין לקנות מוצרי מזון (גם אם הם סגורים וכשרים) במקומות שאין ברשותם תעודת כשרות, שהרי בקנייתנו אנו מחזקים ידי עוברי עברה. כמו כן בנידון דידן, יש פוסקים הסוברים שמכונת הקפֵה, כיוון שהיא מופעלת בשבת הרי היא בלועה באיסור,[1] ואין לשתות קפה שהוכן בה אפילו ביום חול. אך יש החולקים על כך, ואוסרים דווקא למי שהשתמש במכונה בשבת, אבל לא לאחרים.[2] בעניין 'בישולי עכו"ם', פוסקים רבים הקלו בכך. יש שהקלו משום שקפה הוא משקה עממי ואינו מוגדר בתור מאכל העולה על שולחן מלכים,[3] ויש שהקלו משום ש'בישולי עכו"ם' בטלים ברוב, ורוב הקפה מכיל מים, ובהם לא שייך דין 'בישולי עכו"ם'.[4]

למעשה: לכתחילה אין לרכוש קפה במקומות שמחללים בהם שבת, אולם נהג החש עייפות גדולה ויש חשש שיירדם בשעת נסיעה, מותר לו להקל ולרכוש קפה, אחר בדיקה שכל רכיבי הקפה כשרים.

 

 

על קפה בלא השגחת כשרות / אברהם יהודה רוס

בגליון 98 (שבט תשע"ג) בעמוד 35, פרסמתם תשובה קצרה (בשם 'רבני כושרות'), בנושא שתיית קפה ממכונת קפה בתחנת דלק. שם נכתב:

יש פוסקים הסוברים שמכונת הקפה, כיוון שהיא מופעלת בשבת הרי היא בלועה באיסור, ואין לשתות קפה שהוכן בה אפילו ביום חול.

ובהערה 51 צוין: שו"ת כתב סופר, או"ח סימן כ.

סימן כ' בשו"ת 'כתב סופר', עוסק בנושא אחר לגמרי. אני משער שזו טעות דפוס, והכוונה לסימן נ בשו"ת כתב סופר, שאכן דן באריכות בדבר הנאה מחילול שבת (כמובן, לא לגבי מכונת קפה). בסיום התשובה כותב בעל 'כתב סופר':

ואחר הדברים האלו נקיטנא בקצרה דינים היוצאים לנו מדברינו: א) גם לפי מה דמשמע ליה למג"א ושתקו לי' אחרונים הבאים אחריו מתשובת הרשב"א דפליטת

הכלים אסורה ואוסרת התבשיל שנתבשל בתוכה, מ"מ מותר למי שלא נתבשל בוודאי עבורו לקנות מן הפונדקי מתבשילין שנתבשלו בכלים אלו, דהא לא נהנה הפונדקי מבליע שיש בכלי, דבשביל זה לא יקנה ביוקר. ועיי' או"ח סי' תס"ז. ב) נראה דיש להקל בפליטת הכלים אפי' למבשל עצמו מטעמי' שכתבתי דרוב או כ"ע מודים דפליטה זו מותרת ועכ"פ בדיעבד שכבר נתבשל דיש להתיר התבשיל, כעין כלי שאב"י דהכלי אסור והתבשיל מותר ועיי' בהג"א שילהי ע"ז כיון דכלי אסור שוב ל"ש שיבשל בו.

א. אינני מבין כיצד הסיק הכותב משו"ת 'כתב סופר' לאסור, להפך ממה שכתוב שם.

ב. לעניות דעתי, בכתב עת תורני מכובד כשלכם לא ראוי לפרסם תשובות קצרות ולא מנומקות כראוי, שגם מובאות בלא שם המשיב. כתב העת מיועד לתלמידי חכמים ולא לציבור הרחב,[1] והקוראים בו מעוניינים לדעת מיהו הפוסק העומד מאחורי פסק ההלכה, ומהם הנימוקים שבגללם הגיע לפסיקה זו. על הראשונים אנו מצטערים: פסיקות קצרות ולא מנומקות כראוי המופיעות באתרי אינטרנט שונים, ופסיקות סמ"ס בעלוני השבת המחולקים בבתי הכנסת. בוודאי אין טעם להרחיב מגמה זו גם לכתבי עת תורניים!

 

תגובה לתגובה / מרדכי וולנוב

צודק הרב רוס, שמסקנתו של ה'כתב סופר' בנושא בליעת הכלים מאיסור בישול שבת היא שאין להחמיר כלל, ולא כפי שכתבתי להפך מדבריו. למעשה, לגבי השאלה האם ניתן לרכוש קפה בתחנת דלק הפועלת בשבת, המסקנה נשארה כפי שהייתה, ולכתחילה אין לרכוש קפה בתחנות שמחללים בהם שבת, כדי שלא נבוא לחזק ידי עוברי עברה. ואולם נהג החש עייפות גדולה, ויש חשש שיירדם בשעת נסיעה, מותר לו להקל בכך ולרכוש קפה בתחנה כזו, אחר בדיקה שכל רכיבי הקפה כשרים.

 [1].    הערת העורך, י"פ: כתב העת מיועד גם לציבור הרחב וגם לתלמידי חכמים. אמנם אני מסכים שהתשובות צריכות להיות כתובות כראוי, ומגובות במקורות הלכתיים מתאימים.[1] שו"ת כתב סופר, או"ח סימן כ.

[2] משנ"ב, סי' שיח ס"ק ד; ועי' שו"ת הר צבי, או"ח סימן קפ.

[3] שו"ת הרדב"ז, ח"ג סי' תרלז.

[4] שו"ת יחוה דעת, ח"ד סי' מב.

| אייר תשע"ה