קריעת מגבונים בשבת ובישול כבד

שאלה

א.כבד צלוי האם מותר לאחר מכן לבשלו ?
ב.כבד צלוי שנמצא בו אדמומיות האם מותר לאכלו ?
ג.מגבונים שבפתיחתם אותיות אנגליות נחצות האם מותר לפותחם ?
ואם נפתח בע"ש המותר לסוגרם ויווצרו אותיות ?

תשובה

א. מותר לבשלו. (האם שאלתך מתיחסת לכבד קפוא? יש מחמירים
לא לבשל כבד קפוא שנצלה)
ב. מותר לאוכלו כיון שנצלה כראוי.
ג. אם צריך לקרוע את האותיות אין לקורעם בשבת אלא יעשה זאת
מע"ש, ואם אין בכך קריעה אלא פתיחה בעלמא מותר בשבת. עי'
משנ"ב סי' שמ ס"ק יז.

הרב יעקב אריאל |