בירור שיטת הרב בענין תוכחה

השאלה:

הזה ןידה לכו החכות ןיא אביקע 'ר זאמש איבמ וסר תרגאב ברה
.יכוניח ןינע אוה ונימיל
אל תוחפל) חיכוהל ןיא םויה אלימו הכלה תקיספכ רמאנ הז םאה
?(םיתייעב םירקמב
םהש וא תיכוניח הניחבמ ךכב וקסע םינושארהו 'מגהש ןעוט ברה םאה
?ע"ר ירבד לע םיקולח
ויתובושת לע ברל הבר הדות

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

הרי הגמ' בערכין (טז ע"ב) כבר אומרת שבדורם של ר' טרפון
וראב"ע לא היה מי שיכול להוכיח ולקבל תוכחה ומה נענה אנו
כאלפיים שנה מאוחר יותר. וכך אומר בקונטרס "מרגניתא טבא" שבסוף
ס' אהבת חסד לחפץ חיים שבדורנו כיון שאיננו אוהבים בלב שלם גם
תוכחתנו היא מן הפה ולחוץ וע"כ אנו פטורים מתוכחה.