המשל והנמשל - אשת הושע הנביא

השאלה:

אשה מנאפת אסורה על בעלה ואי אפשר להחזירה אחר שילוחיה,
עד כאן המשל. בנמשל הקב"ה מחזיר את כנסת ישראל כיצד ?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

כבר כתב הרמב"ם במו"נ שלעולם אין דמיון מלא בין המשל לנמשל.
גם בנושא שלנו מעולם לא נישאנו לקב"ה כדת משה וישראל בטבעת
וחופה וכדו' אין כאן מערכת יחסים זהה לזו שבין איש ואישה קרוצי
חומר.יש דמיון מסוים אך לא זהות.
ובכל זאת כדי לקרב את המשל לנמשל במידת האפשר יש לשים לב
לדברי הושע: בשתי הפעמים לא כתוב שהוא לקח אשת איש. בפעם
הראשונה כתוב: "קח לך אשת זנונים וילדי זנונים" (א, ב). ובפעם
השניה "אהובת רע ומנאפת" (ג, א). וא"כ אף מצד המשל אין קושי.
ובכ"ז בנמשל כתוב "לכה אשובה אל אישי הראשון". ונראה שכלפי
הקב"ה הזנות אחר האלילים אינה אוסרת (דמיון לזה בהלכה הוא אשת
איש שנרבעה לבהמה באדם או כמו שיטת ר"ת שנכרי אינו אוסר באשת
ישראל (תוס' יומא פב ע"ב) וכש"כ כלפי האומה הישראלית כולה.)
התשובה אינה קיימת במישור האנושי ופושע שחטא ייענש למרות שחזר
בתשובה וכן אישה שבגדה בבעלה. אולם במישור הא-לקי התשובה
מועילה ולכן כנסת ישראל יכולה לחזור לאישה הראשון.