טבלתי כלים אתמול והיום גיליתי שיש עליהם מדבקה מהיצרן השאלה היא האם צריך לטבול שוב או לא?

השאלה:

טבלתי כלים אתמול והיום גיליתי שיש עליהם מדבקה מהיצרן השאלה היא האם צריך לטבול שוב או לא? תודה

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ה אלול תשע"ט 10:16

שלום

נפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות הכשר וטבילת כלים סימן קכ סעיף יג:
'צריך להעביר החלודה קודם טבילה; ואם לא העביר, אם מקפיד עליו, חוצץ. ואם שפשף ונתן בגחלים ונשאר עדיין מעט של חלודה שלא יכול לעבור על ידי כך, הוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו, ואינו חוצץ (ועיין לקמן סימן ר"ב מדין חציצה)'.

בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מקואות סימן רב סעיף ב:
 'כל דבר שדרך להקפיד עליו, חוצץ; ואם לאו, אינו חוצץ אא"כ היה חופה את רובו (רמב"ם פ"ג). הגה:  שחרורית הדבוק ביורה מבחוץ הוי כדופן הכלי, ודרכו בכך, ואינו חוצץ (ב"י ס"ס ק"כ בשם הרא"ש)'.

וכן כתב הט"ז יורה דעה סימן רב ס"ק א אלו חוצצין בכלים.

'תלוי בקפידא של אדם כדלעיל סי' קצ"ח סעיף א' והוא מדרבנן והיינו או ברובו של כלי אף על גב דאין מקפיד עליו או במיעוטו המקפיד כ"פ הר"ש פ"ט דמקואות וכמ"ש בסעיף ב':'

ולכן אם מדבקה על רוב הכלי, הרי הוא חוצץ ויש להטביל את הכלי שוב ובברכה .

ואם המדבקה רק על חלק קטן אזי יש להבחין בין שתי מצבים:

אם מקפידים להסיר את המדבקה הרי הוא חוצץ ויש לטבול שוב בברכה 

ואם אין מקפידים להסירו ומשתמשים עם הכלים שהמדבקה עליהם  הרי הוא הלא חוצץ והטבלה עלתה.

 

בברכת התורה והארץ 

אברהם סוחובולסקי  

toraland whatsapp