אופני השמחה במועד

השאלה:

שלום לכת"ר ומועדים לשמחה.
ידועים דברי הרמב"ם שאין שמחה אלא בבשר וביין. אדמו"ר הזקן
פוסק בשולחנו הטהור שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו
זבחים ושלמים עיקר השמחה ביין.
האם החיוב לשתות יין בזמן הזה במועד הינו מהתורה או מדרבנן ?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לדעת השאגת אריה החיוב מהתורה גם בזה"ז