סחיטת פרות ביו"ט

השאלה:

לאור דברי האגלי טל במלאכת דש אות יד סק"ה. שם האג"ט
מסביר את היתר המלילות, למרות שמלאכת מפרק נאסרה ביו"ט,
בגלל שמלילת המלילות נעשית כדבר מועט, ואופן הביצוע שונה
מאשר דישה רגילה.
ברצוני לשאול האם לפי עיקרון זה יהיה ניתן להתיר לסחוט פרות
ביו"ט ביד ישירות לכוס כי זה מועט וגם נעשה בצורה שונה? ומה
הדין לגבי מסחטה ביתית ידנית?האם גם היא תחשב כדבר מועט
הנעשה שונה מבחינה מהותית?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

יש שמתירים משום כך ואפילו במסחטה ביתית כיון שגוף הפרי מתערב
במיץ שו"ת חלקת יעקב או"ח סי' ריב. ויש אוסרים בגלל
היותה תולדה דדש שו"ת יבי"א ח"ח או"ח סי' לו, ובשש"כ
אוסר. ונלענ"ד שבמציאות ימינו, על אף החזרה אל הטבע והפקת
האוכל והמשקה בצורה טבעית, ראוי לאסור כמו בשבת. אא"כ זו שעת
דחק גדולה וכד'.