רחצה ביו"ט

השאלה:

הרב פסק שמותר רק אבר אבר בחלק מהגוף ובמים קרים, אבל
בשולחן ערוך (אורח חיים סי' תקיא ס"ב) פסק: אבל במים שהוחמו
מעי"ט, מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד; מיהו דוקא חוץ למרחץ,
אבל במרחץ אסור. הגה: ויש אוסרים בכל ענין, וכן נוהגין, (טור
והרא"ש).
ובמשנה ברורה ס"ק יח פסק בסוגריים: ודוקא כל גופו כאחד אבל
אבר אבר לכו"ע מותר לרחוץ, וא"כ מדוע הרב החמיר כ"כ?
כמו"כ, בימינו רחיצת כל הגוף היא דבר השוה לכל נפש. וכן
מזכיר המ"ב שבא"ר כתב שרוב הפוסקים סוברים כשו"ע ולא כרמ"א.

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

יש מקום לדבריך באופן תיאורטי אך למעשה הוראה לציבור על אבר
אבר מביאה לרחצה כוללת
אם אפשר להתרחץ במים פושרים אין הרחצה במים חמים שוה לכל נפש
וכמו"כ יש חשש לחימום מים ביו"ט שלא לצורך, או ע"י הדלקת
בוילר שהיא אסורה לכל הדעות

toraland whatsapp