האם מותר לדוג דגים בשבת

השאלה:

האם מותר לדוג דגים בשבת הרי זה מנתק אותם ממקום גידולם

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ד' שבט תש"פ 16:19

שלום

 

דג דגים וובהוצאתם מן המים הוא ממיתם עובר משום תולדת שוחט 

כדבר הגמ'  מסכת שבת דף קז עמוד ב
'אמר שמואל: השולה דג מן הים, כיון שיבש בו כסלע - חייב'

כפסק הרמבם הלכות שבת פרק יא הלכה א

השוחט חייב ולא שוחט בלבד אלא א כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ודג ושרץ בין בשחיטה בין בנחירה או בהכאה חייב, החונק את החי עד שימות הרי זה תולדת שוחט, לפיכך אם העלה דג מספל של מים ב והניחו עד שמת חייב משום חונק, ולא עד שימות אלא כיון שיבש בו כסלע בין סנפיריו חייב שעוד אינו יכול לחיות, הושיט ידו למעי הבהמה ודלדל עובר שבמעיה חייב.

 

ואם דג דגים ומניחם חיים בכלי עם מים עובר על איסור צידה.

כפסיקת הרמב"ם הלכות שבת פרק י הלכה יט
'הצד דבר שדרך מינו לצוד אותן חייב, כגון חיה ועופות ודגים, והוא שיצוד אותן למקום שאינו מחוסר צידה, כיצד כגון שרדף אחרי צבי עד שהכניסו לבית צ או לגינה או לחצר ונעל בפניו, או שהפריח את העוף עד שהכניסו למגדל ונעל בפניו, או ששלה דג מן הים בתוך ספל של מים הרי זה חייב,' 

כפסק המשנה ברורה  סימן שטז ס"ק ד
השולה דג מן הים לתוך ספל של מים חייב [ה] דהוי צידה אבל אם עקרו והבריחו לתוך בריכת מים לא הוי צידה [ו] שגם שם נשמט לחורין ולסדקין 

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי