מכשיר שמיעה דיגיטלי

השאלה:

מכיוון שמכשיר שמיעה דיגיטלי מתרגם את עוצמת המתח החשמלי למספרים דיגיטליים, נמצא לכאורה שבכל דיבור שהוא, האדם המדבר מנתק ומחבר מעגלים. א"כ מה הוא ההיתר להשתמש בו בשבת?

התשובה

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם מפעילים אותם לפני שבת. הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתפקודו.[1]

ב. על אף כל האמור, השאלה מתייחסת למערכת אנלוגית שבה משתנית רק עוצמת הזרם. במערכת דיגיטלית השינוי הוא בחיבור ובניתוק לפי התדירות הנדרשת להעברת האינפורמציה. אע"פ כן ניתן להקל להלכה לא רק לדעת החולקים על ה'חזון איש' אלא גם לסבורים כמותו, משום ש'הבניין' שנוצר מחיבור המעגל החשמלי בכל פעימה הוא בניין זמני רגעי, ולכן אין בו איסור תורה גם לדעת ה'חזון איש'.[2]

 

[1].     ראה נשמת אברהם כרך א, או"ח, סי' ש"א ס"ק ה; שם, כרך ד, או"ח, סי' שא ס"ק ב; שם, כרך ה, עמ' רל אותיות קמח-קמט.

[2].     ראה גם מה שכתב הרב אייל קרים בספרו קשרי מלחמה, ח"ג סי' מא, סוף פסקה יב.