נשיאת מכשיר נייד למתנדב במד"א בשבת

השאלה:

האם מותר למתנדב במד"א לשאת מכשיר פלאפון בשבת?

התשובה

הרב מאיר אורליאן |

בהחלט מותר ללכת עם פלאפון, שכן יש בו צורך פיקוח נפש.[1] אלא שלפי מידת האפשרות המעשית יש להצניעו, כדי למעט בחשש 'מראית עין', כגון להניחו בתוך הכיס, להנמיך את עוצמת הצלצול או לבחור צלצול רועש פחות לפני שבת, וכדו'.[2] אומנם להעביר לרטט בלבד לא תמיד מומלץ, כי לפעמים אין מרגישים, אא"כ הרטט באותו מכשיר הוא חזק.

 

[1].     שש"כ, מהדורה חדשה עמ’ תרלה.

[2].     וראה עוד את מחלוקת הפוסקים שו"ע ורמ"א, או"ח סי' רנב סעי' ה.

toraland whatsapp