שימוש במוצרים עם התקן שבת במקרים של פיקוח נפש

השאלה:

עד כמה יש להשתדל להשתמש דווקא במוצרים עם התקן שבת, במערכות רפואה או ביטחון שפעילותן כרוכה בפיקוח נפש?

התשובה

הרב אליעזר טוויק |

אומנם פיקוח נפש דוחה שבת, אך לדעת הרמ"א[1] יש למעט עד כמה שאפשר בחילול השבת. לגבי דעת ה'שלחן ערוך' נחלקו האחרונים: יש אומרים שגם הוא סובר כך,[2] ויש אומרים שדעתו היא שאין צורך למעט בחילול השבת.[3] המנהג הנפוץ בין עובדי החירום הוא להשתדל למעט בחילול שבת. ה'מגן אברהם'[4] מביא בשם 'ספר חסידים' שיש לדאוג לפני שבת לכך שבשבת יהיה אפשר לעשות את כל צורכי הלידה תוך חילול שבת מזערי. יחד עם זאת הוא לא מציין כמה מאמץ או הוצאות כספיות יש להשקיע בזה. ב'מנחת שלמה'[5] האריך בסוגיה זו, וכתב שאין חובה להוציא ממון כדי למנוע חילול שבת בעבור פיקוח נפש. הוא הסביר שמה שכתב ה'מגן אברהם' הנ"ל הוא רק ממידת חסידות. כן כתב גם בפשיטות ב'מנחת אשר'.[6]

במערכות גדולות, כגון צבא, משטרה ובתי חולים, קשה להבדיל בין מקרי פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש ומקרים שאינם פיקוח נפש כלל. לפעמים ההתלבטות לפני כל מקרה מה ההגדרה שלו יכולה להביא בעצמה לפיקוח נפש, כי היא מקשה על עובדי החירום ומאטה את עבודתם. מסיבה זו במקרים רבים נאלצים עובדי החירום לעשות שבתם חול. זאת ועוד, יש לזכור שבמערכות אלה יש עובדים שלצערנו אינם שומרים שבת, ולפעמים אף עושים את עצמם 'גויים של שבת' בשביל הדתיים. אם כן, מכיוון שכמעט בכל שבת יהיו חילולי שבת לצרכים שאינם אף ספק פיקוח נפש, יש מקום להחמיר יותר ולדרוש שימוש בהתקני שבת, כדי למעט את חילול השבת. מובן שכל זה בתנאי שהשימוש בהם לא יכול להביא לספק פיקוח נפש.

 

[1].     רמ"א, או"ח סי' שכח סעי' יב.

[2].     בהם ביאור הלכה סי' שכח ס"ק ד ד"ה כל שרגילים.

[3].     בהם הגרע"י בהליכות עולם, ח"ד תצוה א, ד; ראה הרחבה לדיון במנוחת אהבה ח"א פרק כא סעי' ו הערה 21.

[4].     מג"א, סי' של ס"ק א.

[5].     מנחת שלמה, ח"א סי' ז.

[6].     מנחת אשר, ח"א סי' כה.

toraland whatsapp