צלילה בחוף אילת

שאלה

שלום הרב, להנאתי אני מתעסק בענף הספורט הימי באילת ובים התיכון (גלישה, צלילה וכו'). עלתה המחשבה שאולי הדבר אסור מצד בעיות הצניעות, אדגיש שאני מתקרב לחופי אילת רק בזמן החורף ולא בזמן לימודים או תקופות עמוסות למינהם בתיירים, אבל החוף כמובן לא שלי ואני לא יכול להבטיח בוודאות שלא תעבור בחורה לא צנועה, אני מצידי עושה את המקסימום והולך למועדוני צלילה וחופים הכי צנועים שיכולים להיות ובתקופות הכי רגועות. האם הדבר מותר ואני יכול להמשיך להנות מהענף? או שנכון להפסיק לגמרי ולהתגבר על רגשי ההחמצה הגדולים? אני בודק את הנושא כבר המון זמן ולא מקבל תשובה ברורה בכלל. תודה מראש!

תשובה

בס"דשלום וברכת ד'


הגמ' ב"ב (נז ע"ב) אומרת:

ועוצם עיניו מראות ברע - א"ר חייא בר אבא: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא! אי דליכא דרכא אחריתא, אנוס הוא! לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה. 

מסקנת הגמ' היא שאם אין דרך אחרת הרי זה אנוס אם הוא מסתכל, אבל החסיד המשובח הוא שאפילו אם יש לו היתר של אונס, בכו"א עוצם עיניו, ועל זה נאמר "ועוצם עיניו מראות ברע". הרמב"ם (הל' איסורי ביאה פ"כא הכ"א) כתב: "וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה". הרמב"ם לא הביא אם יש דרך אחרת או לא, אלא סתם דבריו שאסור להסתכל בנשים. משמע שהוא סובר שכל הסתכלות להנאה אסור, אבל אם אין הסתכלות להנאה אלא ראיה בעל כורחו (כגון שאין דרך אחרת) לא נאסרה כיוון שלא עושה זאת להנאה. נראה שלדעת הרמב"ם האיסור הוא משום הרהור ולכן במקום שאין כוונה להנאה הדבר לא נאסר. 

מכיוון שהצלילה חשובה לך, וא"כ הרי זה בחינת אין דרך אחרת שאפשר להתיר ללכת שם, ואע"פ שזו פעולה לשם הנאה, אבל גם לגבי ההולך ליד הנהר לא נאמר לשם מה הוא הולך, אלא כל צורך הליכה הותר כשאין דרך אחרת, ואם יסגור עיניו עדיף טפי. 

עוד כתבת שלא ברור שיהיו שם נשים לא צנועות, ובייחוד בימות החורף, על כן הוי ספק אם יש שם נשים כלל, ועל כן נראה שבנידון זה בימות החורף שספק אם יש שם נשים, ואם יש נשים עדיין הדבר מותר כשלא מתכוון, ובייחוד אם יוכל לעצום עיניו באופן כללי. נראה דלא גרע מאדם שהולך היום בתחנה מרכזית לצורך נסיעה, למרות שברור שיפגע בנשים לא צנועות, ובכו"א לא אסרו כיוון שזה כמי שאין לו דרך אחרת, כן בנידון דידן אם אינו מתכוון ובייחוד שלא ברור שיש שם נשים, אפשר להקל, ואם יראה ישתדל לעצום עיניו או לכיוון אחר (ככל הניתן). 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ב כסלו תשע"ז 0:16