מיץ ענבים לפני סינון

שאלה

שלום לכב' הרב, 1. אם אני לוקח ענבים ומרסק אותם כמחית. האם ברכתם העץ (לשיטת הגרע יוסף בעניין מחית) או בורא פרי הגפן ? המשנה הרי אומרת לענין מעשרות שעד שלא קיפה עדין ניתן לאכול עראי וכן לא מנסך כלומר זה לא יין גמור אז מהי ברכתו ? 2. אם אני לקוח ענב ומוץ אותו מהי ברכתו ? תודה !

תשובה

שלום רב, 

מצאנו הן בהקשר להלכות תרומות ומעשרות והן בהקשר להלכות יין נסך שלפני שמסננים את הנוזל מן הזגים והחרצנים אין הנוזל קרוי יין לעניין יין נסך וחיוב תרומות ומעשרות (גמ' ע"ז נו ע"א; ב"מ צב ע"א; שו"ע יו"ד סי' שלא סעי' פו; שם חו"מ סי' שלז סעי' ה; יו"ד סי' קכז סעי' יז-כ), על כן מסתבר שגם אינו יין לעניין ברכת בורא פרי הגפן, וכ"כ בס' וזאת הברכה (מנדלבוים) עמ' 116.

בברכה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ה' אב תשע"ט 10:21