פתיחת שער בקוד אלקטרוני

השאלה:

האם מותר לפתח בשבת ,במפתח, דלת כניסה לבנין המפעל ע"י קוד אלקטרוני?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ד' תמוז תשע"ו 13:05

בס"ד


שלום וברכת ד'


שאלתך היא סבוכה מבחינה מציאותית (הבנת המערכת האלקטרונית), ומבחינה הלכתית, אנסה לכתוב את תמצית הדברים בלבד. כדאי לעיין באמונת עתיך 112, עמ' 128 במאמרו של הרב ישראל רוזן שליט"א. 

א. הפוסקים ברובם אסרו הפעלת שעון (מורה שעות) שלא עבד בשבת. עיין סי' שלח מ"ב ס"ק טו. 

ב. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (שמירת שבת פכ"ח אות סד) אסר מתיחת קפיץ הפעמון של שעון מעורר, ולמרות שזו פעולה חד פעמית, מכיוון שזה כעושה דבר חדש שלא היה מקודם. 

ג. התירו לילדים קטנים למתוח קפיץ חד פעמי למשחק אבל לא למבוגרים. (שמירת שבת פט"ז סעי' יד). 

ד. התירו לילדים למתוח קפיץ כיוון שהכל כבר נמצא בתוך המשחק והילד רק מכווץ את הקפיץ, אבל לא יתירו להכניס קפיץ חדש לתוך המשחק, כיוון שזה הפעלה מחודשת שלא הייתה בעולם. 

ה. הכנסת הכרטיס לתוך קורא הכרטיסים  או יצירת מעגל אלקטרוני (שאין בו הבערה) זו כעין יצירה חדשה של קפיץ, ללא הכנסת הכרטיס אין כאן מכשיר והרי זה כפי שכתבנו לעיל (אות ב) שאסור למתוח קפיץ של פעמון השעון מעורר. 

ו. הפעלת הקוד האלקטרוני הוא באמצעות כרטיס וקורא כרטיס  או יצירת מעגל חדש, ובכך יש איסור. 

ז. יש לשים לב שיש קודים שאינם אלקטרוניים כלל אלא מכניים בהם יש להקל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ