חולה שאכל האם צריך לברך?

השאלה:

האם יש חובה על חולה שאכל ארוחה ומיד אחריה "הוציא" את כל
תכולתה מתוך תחושת בחילה, לברך ברכה אחרונה?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

פסק בקיצור שולחן ערוך (סימן נא סעיף טו): "אכל או שתה והקיא,
לא יברך ברכה אחרונה דלא גרע מנתעכל". כן פסק בברכי יוסף
סי' רח והו"ד בשע"ת, וכן בשו"ת הר צבי (או"ח סי' קסג) הביא כמה
דעות מהאחרונים והדברים נוטים שפטור מברכה, כיון שצריך הנאת
מעיו ולא אך הנאת גרונו.

 

 

 

toraland whatsapp