שלום רב לרב כתוב בהלכה שאסור לקרות קריאת שמע מול קילוח של מי רגלים מדאוריתא האם גם קילוח של בהמה דינו מדאוריתא במידה וכן מה המקור לכך

השאלה:

שלום רב לרב כתוב בהלכה שאסור לקרות קריאת שמע מול קילוח של מי רגלים מדאוריתא האם גם קילוח של בהמה דינו מדאוריתא במידה וכן מה המקור לכך

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח סיון תשפ"א 11:11


שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עט סעיף ו
'בירושלמי אוסר לקרות כנגד מי רגלי חמור הבא מן הדרך'.

וביאר בעטרת צבי אורח חיים סימן עט ס"ק יד
'כנגד מי רגלי החמור. אבל כנגד מי רגלים דשאר בהמה אינו אסור דאינו מסרחת:'


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp