חיוב נשים בתפילה במניין

השאלה:

הרב כתב באהלה של תורה כרך ב סימן כ"ו שנשים חייבות בתפילה
בציבור משום "הן אל כביר לא ימאס". שאלתי היא האם מידת
החיוב זהה לזו של הגברים, ומה גדר החיוב הזה. יש לכך נפקא
מינות רבות, למשל:
1. האם אישה (נניח רווקה או בלי ילדים) חייבת לבוא בכל יום
לבית הכנסת למס התפילות שהיא חייבת בהן? אם כך, מדוע ברוב
במקומות עזרות הנשים ריקות ביום חול?
2. אם החיוב שווה, האם במקרה בו יש ילדים קטנים האם יש
להתחלק בשווה בנוכחות בתפילות ובשמירה על הילדים?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

ודאי שאין לנשים חובה כגברים והראיה שאין הן מוציאות גברים ואינן
חייבות בתפילה בציבור אבל הן חייבות בתפילה עי' משנ"ב סי' קו ס"ק
ד.אלא שיש עדיפות לתפילה בציבור גם לנשים

toraland whatsapp