הזיק ומנע עבודה בקורונה

השאלה:

שכן שלי חזר מחו"ל, הפר את הוראת הבידוד והתגלה כחולה. בגללו אני נאלץ להיכנס לבידוד ולהפסיד ימי עבודה, כי אני עצמאי ומוגדר עובד חיוני. האם יש טעם לתבוע אותו לדין תורה?

התשובה

הרב אריאל בראלי |

בדרך כלל אבדן הכנסה אינו מוגדר כנזק, כפי שנפסק בירושלמי – 'המבטל כיסו של חבירו פטור'.[1] בספר 'קצות החושן' הוסיף שאף שישנו  חיוב 'שֶבֶת' המיועד לפצות את הנחבל על ביטול מלאכתו, זה נאמר רק במבטל בידיים את חבירו מעבודה.[2]

במקרה הנוכחי לא היה מגע פיזי בין הצדדים, ולכן אין לחייב מדין שבת. ישנה סיבה נוספת לפטור, והיא שבעצם הינך כשיר לעבודה, שהרי אין חבלה בגופך, אלא שהוראות משרד הבריאות מונעות ממך לעבוד. זו מניעה חיצונית אשר אינה נחשבת למעשה נזק. לכן בדיני אדם אין אפשרות לחייב אותו, אך הוא צריך לצאת ידי שמיים, כי גרם נזק בפשיעה.[3] לעניין תביעה בבית הדין, ישנם בתי דין אשר מגלמים את החיוב לצאת ידי שמיים בפסק הדין.[4]

 

[1].     בבא מציעא פרק ה הלכה ג.

[2].     קצות החושן, סי' שסג ס"ק ג.

[3].     גרמא חייב לצאת ידי שמיים, כפי שמבואר בבא קמא נו ע"א.

[4].     'הלכה פסוקה' ('ארץ חמדה'), גיליון 9.