הלכה יומית: י"ג אלול « הקודם | הבא »

מה עדיף, מנחה קטנה ביחיד או מנחה גדולה בציבור?

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' קמד) כתב "אין להתפלל לכתחילה מנחה גדולה אף אם ימנע בשל כך מתפילה בציבור".

[בספר תפילה כהלכתה כתב את דברי הרב בן ציון אבא שאול בתור הפסיקה של הספרדים ללא ציון אם ישנן דעות חלוקות בזה, אלא שהוסיף שרק במקרה שמעוניין לאכול סעודה על הלחם, צריך להתפלל מנחה גדולה מקודם.]

 

וכן כתב בשו"ת שואל ונשאל (ח"ג, ק): "ולעניות דעתי מוטב להתפלל מנחה קטנה ביחיד מלהתפלל מנחה גדולה ברבים, שכן מוכח ממ"ש הטור סי' רפ"ו משם הרא"ש דהיה מקדים להתפלל מוסף ביחיד כדי שתהיה בזמנה".

אבל המשנה ברורה (רלג, א) כתב שעדיפה תפילה בציבור במקרה הנ"ל, ועיין גם בשו"ת יחווה דעת (ד, יט).