הלכה יומית: כ"ח אלול « הקודם | הבא »

אכל פירות ושתה יין

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

דין זה מתחלק לשני מצבים:

 

1. לשיטת הרמב"ם שחותמים על היין "על הארץ ועל הפירות", יצא בזה ידי חובת בורא נפשות, שהרי הזכיר בחתימה את הפירות, ולכן יקדים לברך בורא נפשות, וזו לשון הרמב"ם (ברכות, ח', י"ד): "ברכה אחת שהיא מעין שלש של חמשת המינין של פירות ושל יין היא של מיני הדגן, אלא שעל הפירות הוא אומר על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה וכו', ועל היין הוא אומר על הגפן ועל פרי הגפן, וחותם בשתיהן על הארץ ועל הפירות, ואם היה בארץ ישראל חותם על הארץ ועל פירותיה".

 

2. אבל מי שחותם "על הגפן ועל פרי הגפן", כמנהג רוב עם ישראל, אין שום צורך להקדים בורא נפשות (על פי משנה ברורה או"ח רח, סד).

 

סיכום:

 

א. אם אכל עוגיות ושתה משקים, יברך תחילה 'מעין שלוש' ואחרי זה 'בורא נפשות'.

ב. אם אכל עוגיות ואכל פירות או ירקות, לפי כמה פוסקים יקדים בורא נפשות ל'מעין שלוש', ואם התחיל 'מעין שלוש' לדעת הרב עובדיה יוסף שוב לא יברך 'בורא נפשות', אבל לפי המשנה ברורה ועוד פוסקים יכול לברך לכתחילה 'מעין שלוש' ואחריה 'בורא נפשות'.

 

ג. אם אכל פירות משבעת המינים וגם פירות אחרים, יברך רק 'מעין שלוש'.

 

ד. אם שתה יין וגם אכל פירות העץ, לפי מי שמברך בנוסח הרמב"ם, יקדים לברך 'בורא נפשות'; אך למי שמברך בנוסח המקובל – יברך 'מעין שלוש' ואח"כ 'בורא נפשות'.

ADB