הלימוד היומי כ' אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: א' ניסן « הקודם | הבא »

יסודות הגאולה : בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

כתיבה: הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

דעתו של ר' יהושע (מסכת ר"ה י"א) שבניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. בא' בניסן נאמר למשה רבינו הציווי "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". מפרש האוהח"ק שהמילה 'ראש' מבטאת את היותו של החדש הזה מובחר שבחדשים. ואמר 'לכם' לומר שהיותו של חדש ניסן משובח ומעולה אינו אלא לישראל. וכך מצינו במשנה במסכת ראש השנה, שבאחד בניסן ראש השנה למלכים, שמיום זה מונים את שנות המלכים, ומבואר בגמ' שזה רק למלכי ישראל, אולם למלכי אומות העולם מונים בתשרי. 

מופיע בספרים שמזלו של חדש זה, שהוא טלה, הוא בכור המזלות מבחינה אסטרונומית. כותב ה'שפת אמת': "ולכן עבדים היינו לפרעה שהוא רמז למזל טלה ראש כל המזלות. ולפי שאין מזל לישראל ועוה"ז תליא במזלות. היו בנ"י משועבדים לפרעה תחת מזל טלה והקב"ה הוציאנו משם בדרך נס ונתן לנו ארץ ישראל בדרך נס שמצד הטבע אין לנו מקום בעוה"ז. ולכן צווה לשחוט טלה לפסח להראות כי אין מזל לישראל והם למעלה מהנהגת המזלות. ולכן בנ"י מקדשין הזמנים לפי שהם למעלה מן הזמן שתלוי במזלות". הסיבה שהגאולה בניסן, להורות שעם ישראל הוא עם על טבעי, עם אלהי, לידתו וגאולתו על טבעיים, וזה מתגלה דווקא בראשית ובבכרות המזלות.