הלימוד היומי ט"ו סיוון ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ג' חשוון « הקודם | הבא »

בטחון הגאולה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

ראינו באריכות, שהעובדה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך סימן מובהק מזה, על פי הנבואות ועל פי חז"ל – שהקב"ה גואל את עמו ישראל. עובדה זו היתה ברורה לחלק מגדולי ישראל, מבשרי הציונות כבר בשעתו, כאשר הארץ רק התחילה להתעורר ולהניב פירותיה.

וכך מביא הרב פילבר בספרו אילת השחר (עמ' קפ) בשם הנצי"ב מוולוזין: "כבר הראנו דעת חז"ל כי בשעה שאין קללת ה' רבוצה על ארצנו להיות שממה. אז רצונו יתב' שתתיישב הארץ ע"י עמו ישראל ...והנה כעת החיה קול דודנו הקב"ה עלינו ע"י נדחי ישראל ... "לתמוך את אחינו עובדי אדמה ובעלי מלאכה אשר בארץ ישראל ובסוריא, אות היא כי כך עלה ברצון ה' לעשות יישוב ע"י ישראל בארצנו הקדושה".

נשים לב, שהנצי"ב לא מזכיר רק את עבודת האדמה והחקלאות, אלא את כללות יישובה של ארץ ישראל ואת בעלי המלאכות. ואם כך הוא בתחילת תהליך הגאולה, בקל וחומר בן בנו של קל וחומר צריכים אנחנו לחוות בעיניים של תורה ואמונה את כל ההתפתחות של מדינת ישראל בכל המישורים ובכל התחומים, בטכנולוגיה, ברפואה, בכלכלה, בהייטק, שהרי כל אלו יוצרים את התבססותם והתיישבותם של עם ישראל בארץ ישראל.

"אין לך קץ מגולה מזה"