הלימוד היומי ט' תשרי ה'תשפ"ד

לימוד אמונה יומי: ה' תשרי « הקודם | הבא »

תפילות עשרת ימי תשובה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

שני שינויים משמעותיים בנוסח חתימת הברכות בתפילות עשרת ימי התשובה. 'המלך הקדוש' במקום 'האל הקדוש'. 'המלך המשפט' במקום 'מלך אוהב צדקה ומשפט'. הרב קוק זצ"ל (סידור עולת ראיה) מבאר את הקשר בין שניהם.

הא\להות בכללותה, כוללת גם את הרע מצד תפקידו בבריאה כפי שנאמר 'קילוסו של הקב"ה עולה גם מן הרשעים', ויש בהם צורך בעולם, אלא שהרשע יגמול רעה לעצמו שבחר בדרך הרע .... כי הרע יוסבל מצד שכשישובו החוטאים ייהפך לטוב. והנה כל השנה סובל הקב"ה את הרע, כדי שישובו ממנו בעשי"ת, על כן נקרא 'האל הקדוש', כי מצד היכולת הא\לוהית גם הפעולות השפלות, הרעות, הן לתכלית הקדושה. אבל בעשי"ת נקרא 'המלך הקדוש', שאז הגיע זמן שעל החוטאים לשוב, ואם לא ישובו ח"ו יתנהג עמהם במדת משפט, וקדושת המלכות היא מגלה בה, שאינו סובל דברים רעים ושפלים".

על כן בשאר ימות השנה אנחנו מסיימים 'מלך אוהב צדקה ומשפט', שמידת הא\להות הסובלת את הרע, משלבת עם המשפט את הצדקה, "והצדקה היא לסבול את הרע עד זמן המשפט, ואהבת המשפט היא שעכ"פ הרע נסבל באופן שיצא ממנו טוב... משא"כ בעשי"ת, שהנהגת המלך הקדוש נתגלתה לדחות את הרע לגמרי, שאז המלך מתעצם רק במידת המשפט – 'המלך המשפט' – וצדיקים לבדם ירשו ארץ.

מכאן החובה הגדולה המוטלת על עם ישראל, לעשות תשובה בימים אלו, ולדחות את הרע בעצמם.

ACB

toraland whatsapp