הלימוד היומי ט"ו חשוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ו' תשרי « הקודם | הבא »

יום הכפורים יחידה ליחדך

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

(מתוך ספר שערי המועדים, יום הכפורים – שיחות הרבי מליובאוויטש זצוק"ל)

עניינו של יום הכפורים הוא ענין האחדות – אחת בשנה.

ולכן בעבודת יום הכפורים מתבטא ענין האחדות בכל ג' העניינים של 'עולם' 'שנה' ו'נפש'. הכהן הגדול, המיוחד שבבנ"י – בחינת אחת בנפש, היה נכנס ביום הכפורים, היום המיוחד מכל ימי השנה – בחינת אחת בשנה, לעבוד עבודה מיוחדת (קטורת דקה מן הדקה) בקדש הקדשים – המקום המיוחד והמקודש בכל העולם – בחינת אחת בעולם.

ועבודה זו היתה נעשית ע"י הכה"ג בתור שליח של כל אחד ואחד מישראל, וע"י עבודתו ותפילתו היה הכהן הגדול פועל המשכת ברכת ה' בעולם כולו. ועל פי זה מובן שיום הכפורים הוא הזמן המסוגל שבו מודגשת ביותר אחדותם של ישראל למציאות אחת, כלומר לא רק אהבת ישראל סתם, אלא באופן ש"רעך" נעשה "כמוך" ממש, ועד ששניהם נעשים למהות אחת.

וענין זה מתבטא גם ב"מנהג ישראל" לומר בהתחלת תפילת יום הכפורים – "על דעת המקום ועל דעת הקהל וכו' אנו מתירים להתפלל עם העבריינים", כלומר שמבטלים את כל החילוקים בין בנ"י כך שכולם עומדים כאחד – ב"אחת בשנה" – לפני "ה' אחד".

עניין האחדות של יום הכיפורים מתבטא גם באחדותם של בנ"י בין אדם לחברו כמבואר בשו"ע שבערב יום הכיפורים "יתן כל אדם אל לבו וכו' לפייס לכל מי שפשע כנגדו" "כדי שיהיה לב כל ישראל שלם זה עם זה".