הלימוד היומי י"ח אייר ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ח' אדר ב' « הקודם | הבא »

האשה בעידן המודרני לאור ההלכה: מצוות עשה שהזמן גרמן

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

אשה פטורה מהתורה ממצוות שהזמן גרמן. עם זאת יש מצוות שנשים קיבלו על עצמן והן הפכו לנורמה מקובלת, כגון שופר. למרות שתקיעה שלא לשם מצוה אסורה ביו"ט נהגו לתקוע לנשים, משום שיש בכך משום צורך מצוה. ואפילו אשה יכולה לתקוע לעצמה או לחברתה.

 

אולם נחלקו המחבר והרמ"א אם יכולות לברך "וציונו". לדעת המחבר אינן יכולות, שהרי אינן מצוות כלל. אך לדעת הרמ"א יכולות לברך, כי התורה רק פטרה אותן ממצוות אלו אך אם האשה רוצה להתחייב בהן היא רשאית (ידוע הסברו של האבודרהם שסיבת הפטור היא בגלל חובות משפחתיות המוטלות יותר על האשה).

 

ההשלכה של מחלוקת זו לימינו היא האם יש לעודד נשים בימינו לקיים מצוות שהזמן גרמן מאחר ויש להן פנאי גדול יותר וידע רחב יותר ומוטיבציה חזקה יותר מבעבר? כך רואה את הדברים הפוסק הרב אליעזר וולדנברג:

 

מנהג הנשים לברך על מ"ע שהז"ג ברצון חכמים הוא גם בקרב עדות אחינו הספרדים, ובמיוחד על לולב, ואין בשום אופן לבטל מנהגן. אדרבה. יש לחזקן, ולתת להם ברצון לברך, ולעודדן על כך. אשריהן בנות ישראל כשירות הן שמחזרין אחר המצוות לקבל עליהן לקיימן ומברכות לד' על כך כפי מה שהרשום, ומודים לו בברכת שהחיינו וקיימנו.

 

הרב עובדיה יוסף חולק עליו. ולא זו בלבד שאוסר לנשים ספרדיות לברך על מצוות שהזמ"ג אלא שהוא גם מערער על עצם הגישה לעודד נשים לקיים מצוות שהן פטורות מהן:

וזוהי עצת יצה"ר, שעד שילכו לקיים מצות שאינם מחוייבות בהן, יקיימו את המוטל עליהן.