לימוד אמונה יומי: ח' שבט « הקודם | הבא »

הלכה מדע וטכנולוגיה: המחשב

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

בהמשך לזכוכית המגדלת והמיקרוסקופ דנו פוסקי דורנו באשר לניצול המחשב לקיום מצוות. אין ספק שהמחשב הוא כלי משוכלל, המסוגל לחשוף טעויות מעבר להישג ידו ועיניו של בן אנוש. האם מותר ואולי אף חובה לנצל מכשיר מתקדם זה לשם בדיקת ספרי תורה? דעת הגר"ש ווזנר לחייב כל ס"ת בבדיקת מחשב. הרב מנשה קליין (הקטן) חולק עליו והשיב תשובה ארוכה בה הוא יוצא חוצץ נגד עצם העלאתו של הרעיון על הדעת. אמנם מתשובות אחרות שלו משתמע שבכלל אין דעתו נוחה מהמודרנה. בנקודה זו רוב הפוסקים חולקים עליו. אולם הדוגמאות שהוא מביא מוסכמות על כל פוסקי ההלכה בישראל. וזו תמצית דבריו:

 

חדשים מקרוב באו והמציאו לבדוק כל ספרי תורה על קאמפיוטער (מחשב) וכמה מגדולי ישראל המליצו עליו שהוא דבר טוב למצוא טעיות בספרי תורה. לא ייעשה כן בישראל:

 

א. להוציא לע"ז על ס"ת וסופרי סת"ם בכל העולם דבר נורא. ואיך לא נבוש מאבותינו הקדושים לומר על מעשה ידי יוצר של הקב"ה ועל מעשה ידיהם ועל קודש הקדשים שלהם שהם פיגול לא ירצה ומעשה המכונה שלנו קודש?!

 

ב. במשך הזמן ימציאו מחשב חדש ויותר מדויק מזה ויחזרו ויפסלו כל הס"ת האלו שכבר עברו על המחשב הזה.

 

ג. המגיהים יסמכו על המכונה ולא יגיהו אפילו כמו שהגיהו עד הנה ויסמכו גם על שאר ענינים על המכונות ואח"כ יבואו אחרים ויכתבו ס"ת במכונת כתיבה ומהקל יבא אל החמור כיון שנתנה רשות למכונה יכתוב גם אם כתב משונה.

 

והוא מרחיב את היריעה:

אנן שותין חלב בכל יום ואוכלין בשר וסמכינן ארוב בהמות כשרות א"כ כיון דאפשר כהיום לבדוק ע"י מכונת עקסריי (=רנטגן) הבהמות אם אין בהם טריפות הריאה. וגם שאר שמונה עשרה טריפות העקסריי יכול לברר למה לא יבדקו בהמה בחייה ע"י עקסריי? מפני שהתורה סמכה על הרוב ואין צריך לבדוק יותר ואנן לא נתנה לנו תורה רק לעינינו ולמה ניחוש להמחשב?!

 

ועיין מבי"ט לענין האתרוגים אין צריך להשתדל למצוא עליהם נקודות שחורות וכיוצא בו, דכל שאין נראה לעין מחמת דקותו וצריך להסתכל בו לראותו, לא הוי פסול. ולא נתנה תורה לרואי בזכוכית מגדלת.

 

התורה העידה לנו על קיומה בלי מכשירים. ומה יעשו אותן שאין להם מחשבים או קאמפיוטערס? ה' נתן חכמה לשכוי להגיד לן דרכי התורה ולהבחין בין יום ובין לילה ולעורר אותנו, הכל ע"פ דרך הטבע מה' ית"ש ולא מהמכונות. ועכ"פ הגם כי אפשר להשתמש בהם בכל הצורך ובמקום שאין שכוי וכיוצא בו, אבל להגיד שהם מחליפין את האדם הסופר שחושב מחשבות לעשות נחת רוח ליוצרו ולכתוב ולהגיה ספר תורה קדושה ולומר עליהם שהם טועים והמחשב הוא היודע והוא המכשיר ח"ו? לא להם נתנה התורה אלא לנו בעלי גוף וחוש וטבע כפשוטם ולא בעץ ואבן וברזל.

 

דרכם של רוב הפוסקים היא דרך ביניים. הם אינם מחייבים ואינם אוסרים, אלא ממליצים, ליתר הידור, לבדוק ס"ת במחשב. אך לא כמחליף את עיני האדם הטבעיות, אלא רק כמעורר את המגיה לשים לב למקום הטעות ולבודקה במו עיניו.